پروژههاي انتشارات

پروژههاي انتشارات :


کتابهای اخذ مجوز و چاپ شده و در دست انتشار

·     دكتر رضا رمضانی- ایران در كشاكش جهان و منطقه

·     دكتر یحیی سخنگویی- سری كتابهای آموزشی حركات اصلاحی (جلد اول)- كلیات تمرینات اصلاحی (چاپ اول و دوم)

·     دكتر یحیی سخنگویی- سری كتابهای آموزشی حركات اصلاحی (جلد دوم)- شست كج و انگشت چكشی(چاپ اول و دوم)

·     دكتر یحیی سخنگویی- سری كتابهای آموزشی حركات اصلاحی (جلد سوم)- صافی كف پا (چاپ اول و دوم)

·     دكتر یحیی سخنگویی- سری كتابهای آموزشی حركات اصلاحی (جلد چهارم)- پشت گرد (چاپ اول و دوم)

·     هامون شریفی- كوتاه اما عاشقانه (مجموعه داستانهای كوتاه)

·     دكتر رسول میرقادری (ترجمه)- آییننامه جوشكاری سازههای فولادی

·     دكتر علی رجب زاده - آمار، مفاهیم و كاربرد

·     مهندس بردیا صدرنوری- طرح جامع موسیقی كشور

·     ناهید كبیری- جمعههای بارانی

·     محمود گلابدرهیی- زن نویسنده و هاویهی هوو

·     دكتر سعید شفیعی- پژوهش در ایران، جامعه سالم، شهرسالم

·     محمدعلی شكوهیان- برگهای پائیز

·     دكتر منوچهر محمدزاده- غزلهای زخمی (دفتر شعر)

·     دكتر رضا توكلی، مهندس رضا قاسمی- مدیریت خرید و انبارداری كالا

·     منصور ملكی- كوتاه مثل آه

·     رسید حسین كاظمی- برگ برنده (ابزاری گام به گام برای موفقیت)

·     سعید سید مومنی- مصاحبه با رئیس جمهور

·     فاطمه علیآبادی- بن بست تردید

·     دكتر سعید شفیعی- اصول و مبانی معماری شهرسازی و معماری

·     مهندس محمدجواد آبگون، مهندس علی خلفی- استاندارد

·     ISO/IEC 17025:2005

·     دكتر سعید شفیعی- حمل و نقل (برنامهریزی، مدیریت، سازماندهی)

·     شهرداری پیشوا - گاهنامه گزارشی، خبری، تحلیلی شهرداری پیشوا (مهر پیشوا)

·     الهام بهنام، آموزش خوشنویسی الی (شیوهای جدید در آموزش خط تحریری)

·     شرکت گفتمان خلاق شامل، مجموعه کتابهای آموزش زبان

·     Conversation 1, 2   

·     Story Book 1, 2  

·     Grammer 

·     Exercise

·     منصور ملکی، تا با توام بیشتر از همهام

·     رضا خرّم، علی وکیلی، بردیا صدرنوری، بس نکته غیر حسن بباید ... (راز ماندگاری استاد همایون خرّم) (چاپ اول و دوم)

·     روزبه وثوق احمدی، ترجمه آییننامه انضباطی فیفا

·     باسودب باهاتا، مترجم: سعید ملکی، تحلیل رشد و گسترش بیرویه شهری با استفاده از دادههای سنجش از دور

·     سیمین میرحسینی، نامها و یادها، مجموعه اشعار

·     مریم رودباری، سرزمین مادری: مروری بر یک دهه اسارت به روایت حمیدرضا یوسفی

·     احمد وثوق احمدی، رنگاژین گزیده آثار نقاشی 1٣6٣-1٣91

·     یوسف نوبخت، نگاهی به آیین دادرسی مدنی

·     محمدجواد آبگون، ابزار ارزیابی فرآیند مدیریت منابع انسانی

·     محمد ریاضت، شکوفههای پاییز، گزیدهی اشعار 1٣70-1٣91

·     آذرمدخت ساری اصلانی (قائدپور)، بشنو صدای باران، مجموعه اشعار

·     کاووس فرزیب، کربلایینامه، مجموعه سروده

·     منصور ملکی، اشاره با گوشهی چشم تلمیح در غزلهای حافظ

·     دوازده اصل مدیریت عالی و برجسته، راد واگنر- جیمز هارتر، ترجمه: محمدجواد آبگون، شادابه شریفیان، نیوشا قنبری

·     ناصر میرسپاسی، مدل بلوغ مدیریت منابع انسانی میرسپاسی

·     استانداردهای مدیریت کیفیت و محیط زیست، ترجمه: محمدجواد آبگون، عسگر یوسفیان، سارا کریمی

·     شهرام حیدریان، جبران (سرگشته تنها)، به همراه یک فیلم کوتاه از محل زندگی جبران خلیل جبران

·     کتاب تار، اشکان غفوری، در مرحله چاپ