پروژه های مطالعاتی، مدیریتی فرهنگی

پروژه های مشاوره و مطالعات مدیریت 

 (برنامه ریزی استراتژیک، مدلسازی، مطالعات سازمانی و ...) :

 

مؤسسه فرهنگی و هنری رادنواندیش با داشتن نیروی انسانی مجرب و متخصص در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و مهندسی، مشاوری امین برای سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزههای مطالعات استراتژیک، مطالعات مدیریتی، بهبود سیستمها، مطالعات سازمانی و ... است. فهرستی از پروژههای مرتبط بدین شرح است:

·     مركز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالعات اجمالی طرح جامع موسیقی كشور

·     معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالعات تدوین سند ملی توسعه سینما

·     مؤسسه، مطالعات طرح مدیریت دانش موسیقی ایران

·     بخش خصوصی، مطالعات آسیبشناسی نظام استفاده از برنامههای ماهواره

·     بخش خصوصی، طرح آماری (نظرسنجی) استفاده از برنامههای ماهواره

·     بخش خصوصی، مطالعات تدوین برنامه تجاری طراحی و ساخت دائرهالمعارف فیلمیك ایران

·     بخش خصوصی، مطالعات تدوین طرح توجیهی ایجاد شركت توسعه سینما

·     دومین جشنواره فیلم پلیس، مطالعات راهبردی   جشنواره فیلم پلیس قوه قضائیه، مطالعات تدوین طرح جامع اطلاعرسانی

·     قوه قضائیه، همکاری در تهیه پورتال دفتر آمار و انفورماتیک

·     قوه قضائیه، مطالعات طراحی پورتال خدمات الکترونیک قضایی

·     قوه قضائیه، مشاور تدوین شرح وظایف و برنامه راهبردی حوزه فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه

·     وزارت آموزش و پرورش، اداره كل امور فرهنگی و هنری، تدوین راهنمای آموزش غیرحضوری طراحی صحنه

·     سازمان تربیت بدنی، مطالعات تهیه سند راهبرد نظام جامع تربیت بدنی و ورزش كشور (طرح جامع ورزش)

·     مؤسسه، بررسی كتیبههای اسلامی قرون 7 و 8 در گنجینة ملی ایران

·     مؤسسه، بررسی تندیسها، سردیسها و رخدیسهای دوران پیش از اسلام با توجه به جلوههای آیینی در گنجینة ملی ایران

·     مؤسسه، مطالعات بررسی تأثیرات متقابل موجودات تلفیقی، تركیبی، افسانهای دو تمدن كهن ایران و بینالنهرین بر یكدیگر

·     مؤسسه، طرح نیازسنجی فرهنگی و هنری سازمانها

·     مؤسسه، مطالعات آسیبشناسی مدیریت برنامههای هنری (در حال تدوین)

·     مؤسسه، آسیبشناسی نظام آموزش موسیقی در كشور با تأكید بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی